O firmie

Biuro rachunkowe DENUO jest nowoczesną firmą, która stawia sobie za cel profesjonalną, kompleksową i rzetelną obsługę małych i średnich firm a także osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, tworząc klimat wzajemnego zaufania i otwartości. Współpracę staramy się ułożyć tak, aby spełniać potrzeby i oczekiwania klienta.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy naszego klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS. Bieżące kontakty ograniczamy do niezbędnego minimum, wykorzystując telefon i pocztę elektroniczną - po to, aby klient mógł skupić się na prowadzeniu biznesu i realizacji swoich celów. Na życzenie, umawiamy spotkania również poza standardowymi godzinami pracy i w siedzibie klienta. Dokumenty mogą być dostarczane w formie elektronicznej, pocztą, kurierem lub odbierane przez biuro rachunkowe. Szczegóły współpracy reguluje umowa jaką zawiera biuro z klientem.

Wszystkie przekazane informacje i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z wykonywanymi usługami i podlegają ochronie na podstawie odpowiednich przepisów. Gwarantujemy poufność w trakcie współpracy jaki i po jej zakończeniu.

Biuro Rachunkowe DENUO

 • działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • używa legalnego oprogramowania Comarch ERP Optima, spełniającego wymogi ustaw podatkowych i rachunkowych, które jest automatycznie aktualizowane po każdej zmianie przepisów podatkowych i innych
 • posiada certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • posiada ubezpieczenie OC w PZU

Właścicielka biura jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma wieloletnią praktykę zawodową w organach podatkowych i skarbowych w Warszawie a także  spółkach prawa handlowego.  Na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę na licznych kursach i szkoleniach zawodowych, jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Warszawie. 

Zobacz: Certyfikat księgowy

Oferta

 • Usługi księgowe - biuro rachunkowe
 • Obsługa Kadrowo - Płacowa
 • USŁUGI POZOSTAŁE

Księga handlowa

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości
 • Otwieranie ksiąg handlowych, opracowanie Planu Kont i Polityki Rachunkowości
 • Kontrola dostarczonych przez Klientów dokumentów pod względem formalno-rachunkowym 
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie rozrachunków z budżetem i kontrahentami
 • Prowadzenie ewidencji rozliczń dla podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
 • Wyliczanie należnych podatków
 • Sporządzanie i przekazywanie do US w imieniu Klienta deklaracji i zeznań podatowych
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych (GUS)
 • Sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych (banki)
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • Przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem

Księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • Kontrola dostarczonych przez Klientów dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Wyliczanie należnych podatków
 • Sporządzanie i przekazywanie do US w imieniu Klienta deklaracji, zezań podatkowych i informacji podatkowych
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznychdo (GUS)
 • Sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych (banki)
 • Przechowywanie księgi przychodów i rozchodów i dokumentów związanych z ich prowadzeniem 

Ryczałt

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT i innych podatków i opłat
 • Kontrola dostarczonych przez Klientów dokumentów pod względem formalno-rachunkowym 
 • Wyliczanie należnych podatków
 • Sporządzanie i przekazywanie do US w imieniu Klienta deklaracji i zeznań podatkowych i informacji podatkowych
 • Przechowywanie ewidencji i dokumentów związanych z ich prowadzeniem
 • Prowadzenie ewidencji personalnej pracowników - akta osobowe, ewidencja czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów, wynagrodzeń
 • Sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy
 • Sporządzanie miesięcznych list płac dla pracowników etatowych
 • Sporządzanie rachunków oraz list wypłat z tytułu umów/zleceń
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, wysokości wynagrodzenia i in.
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom i zleceniobiorcom
 • Dokumentacja dla ZUS - dokumentacja zgłoszeniowa, miesięczne deklaracje rozliczeniowe, dokumentacja zasiłków, raporty RMUA
 • Rozliczenia miesięczne i roczne z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Rozliczenia z PFRON
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych
 • Dokonywanie okresowych analiz wg potrzeb klienta np. wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów)
 • Prowadzenie ksiąg w siedzibie Klienta
 • Nadzór księgowy
 • Wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • Sporządzanie korekt deklaracji i informacji podatkowych
 • Rozliczanie transakcji międzynarodowych
 • Rozliczanie roczne klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów – PIT
 • Rozliczanie podatku od nieruchomości
 • Rozliczanie podatku od czynności cywilno-prawnych
 • Rozliczanie otrzymanych darowizn i spadków
 • Rozliczanie podatku od sprzedaży/wynajmu nieruchomości
 • Sporządzenie VZM - zwrot części podatku VAT za zakupione materiały budowlane
 • Sporządzanie wniosków kredytowych
 • Sporządzanie wniosków o dotacje unijne i ich rozliczanie, m.in. z urzędu pracy
 • Sporządzanie pism, wniosków, odwołań 
 • Sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • Konsultacje, doradztwo, szkolenia

Cennik

Wysokość miesięcznego lub jednorazowego honorarium za świadczone przez biuro rachunkowe DENUO usługi zależy przede wszystkim od ich zakresu.

Przy ustalaniu honorarium bierzemy pod uwagę pracochłonność wynikającą z ilości dokumentów i stopnia trudności operacji gospodarczych, a także: 

 • rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany)
 • rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej (handel, usługi, produkcja)
 • ewidencję dla potrzeb podatku VAT
 • ilość używanych środków trwałych
 • ilość transakcji w obrocie z zagranicą
 • ilość zatrudnionych pracowników
 • możliwość importu danych z programów magazynowo/sprzedażowych

Usługi o charakterze ciągłym zwykle kalkulowane są w oparciu o stawki ryczałtowe uzgodnione każdorazowo z klientem.

Zlecenia wykraczające poza zakres objęty opłatą ryczałtową, są dodatkowo płatne. W takich przypadkach wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o przewidywany czas pracy według stawki godzinowej. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do wypełnienia formularza online, mogą również Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

 

"Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę"

GUCCI

Kariera

Jeśli masz odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe na wymaganym stanowisku pracy, jesteś osobą odpowiedzialną, posiadasz zdolności komunikacyjne zapraszamy do przesłania swojego CV.

 • Główny księgowy
 • Księgowy
 • Kierownik działu kadr
 • Specjalista ds. wynagrodzeń

  Prosimy o dopisanie i podpisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. O Ochronie Danych Osobowych Dz.U.Nr.133 poz.883)”.

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my."

Henry Ford

Kontakt


Biuro Rachunkowe
DENUO
	

05-870 Błonie
ul. Narutowicza 15 lok.14

tel. kom.: 514-514-137
tel. +48 22/725-45-90

e.mail: biuro@denuo.pl

 

Formularz kontaktowy

Captcha Kliknij by załadować nowy