Oferta

 • Usługi księgowe - biuro rachunkowe
 • Obsługa Kadrowo - Płacowa

Księga handlowa

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości
 • Otwieranie ksiąg handlowych, opracowanie Planu Kont i Polityki Rachunkowości
 • Kontrola dostarczonych przez Klientów dokumentów pod względem formalno-rachunkowym 
 • Prowadzenie księgi głównej, pomocniczej, ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • Prowadzenie rozrachunków z budżetem i kontrahentami
 • Prowadzenie ewidencji rozliczń dla podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
 • Wyliczanie należnych podatków
 • Sporządzanie i przekazywanie do US w imieniu Klienta deklaracji i zeznań podatowych
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych (GUS)
 • Sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych (banki)
 • Sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz przygotowywanie informacji dodatkowej
 • Przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem

Księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • Kontrola dostarczonych przez Klientów dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • Wyliczanie należnych podatków
 • Sporządzanie i przekazywanie do US w imieniu Klienta deklaracji, zezań podatkowych i informacji podatkowych
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznychdo (GUS)
 • Sporządzanie dodatkowych sprawozdań i analiz finansowych (banki)
 • Przechowywanie księgi przychodów i rozchodów i dokumentów związanych z ich prowadzeniem 

Ryczałt

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT i innych podatków i opłat
 • Kontrola dostarczonych przez Klientów dokumentów pod względem formalno-rachunkowym 
 • Wyliczanie należnych podatków
 • Sporządzanie i przekazywanie do US w imieniu Klienta deklaracji i zeznań podatkowych i informacji podatkowych
 • Przechowywanie ewidencji i dokumentów związanych z ich prowadzeniem
 • Prowadzenie ewidencji personalnej pracowników - akta osobowe, ewidencja czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów, wynagrodzeń
 • Sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy
 • Sporządzanie miesięcznych list płac dla pracowników etatowych
 • Sporządzanie rachunków oraz list wypłat z tytułu umów/zleceń
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, wysokości wynagrodzenia i in.
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom i zleceniobiorcom
 • Dokumentacja dla ZUS - dokumentacja zgłoszeniowa, miesięczne deklaracje rozliczeniowe, dokumentacja zasiłków, raporty RMUA
 • Rozliczenia miesięczne i roczne z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Rozliczenia z PFRON
 • Sporządzanie i dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych
 • Dokonywanie okresowych analiz wg potrzeb klienta np. wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów)

Cennik

Wysokość miesięcznego lub jednorazowego honorarium za świadczone przez biuro rachunkowe DENUO usługi zależy przede wszystkim od ich zakresu.

Przy ustalaniu honorarium bierzemy pod uwagę pracochłonność wynikającą z ilości dokumentów i stopnia trudności operacji gospodarczych, a także: 

 • rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany)
 • rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej (handel, usługi, produkcja)
 • ewidencję dla potrzeb podatku VAT
 • ilość używanych środków trwałych
 • ilość transakcji w obrocie z zagranicą
 • ilość zatrudnionych pracowników
 • możliwość importu danych z programów magazynowo/sprzedażowych

Usługi o charakterze ciągłym zwykle kalkulowane są w oparciu o stawki ryczałtowe uzgodnione każdorazowo z klientem.

Zlecenia wykraczające poza zakres objęty opłatą ryczałtową, są dodatkowo płatne. W takich przypadkach wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o przewidywany czas pracy według stawki godzinowej. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do wypełnienia formularza online, mogą również Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

 

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my."

Henry Ford

Kontakt


Biuro Rachunkowe
DENUO
	

05-870 Błonie
ul. Narutowicza 15 lok.14

tel. kom.: 514-514-137

e.mail: biuro@denuo.pl

 

Formularz kontaktowy

Captcha Kliknij by załadować nowy